Organisation‎ > ‎Styrelsen‎ > ‎

Ekonomi

Kassör
Uppgifter
Föreningens kassör har till uppgift att se till att föreningens löpande räkningar blir betalade i tid, att samfällighetsavgifter betalas in och att allt bokförs på ett korrekt sätt. Kassören ansvarar även för att ett årsbokslut upprättas, betalar ut arvoden samt leder arbetet med att planera föreningens framtida ekonomi vid budgetarbetet. Cirka 4 timmar i veckan åtgår för det löpande arbetet, och ytterligare ett par dagar behövs för att få till bokslutet.
Till kassören vänder du dig med frågor som rör samfällighetsavgifter och annat av ekonomisk natur. Har du fått beviljat att göra ett inköp å föreningens vägnar är det till kassören du vänder dig med kvitto för att få tillbaks ditt utlägg.

Aktuell kassör
Jessica Hjertén i 47F är föreningens nuvarande kassör.

Samfällighetsavgifter
Aktuell avgift
Samfällighetsavgiften är från och med 1 april 2022 1500:- per månad 
(dvs 18 000:- per år). Avgiften används till föreningens gemensamma kostnader, bland annat för vatten, avlopp och el. Därför är det viktigt att avgiften betalas i tid.

Samfällighetsnummer
Vid inbetalning av samfällighetsavgiften måste det fyrsiffriga samfällighetsnumret anges tillsammans med ditt husnummer (till exempel 49B 3146), annars orsakar inbetalningen ett stort extraarbete vid bokföringen med att spåra rätt avsändare. I värsta fall blir din inbetalning inte registrerad. Om du inte vet ditt samfällighetsnummer kan du hitta det här!

Inbetalning
Inbetalning av samfällighetsavgiften kan ske genom:
·  överföring till föreningens konto, 8327-9, 3731 241-0 i Swedbank, eller
·  betalning via bankgiro till, 383-62 69

Avgiften skall alltid betalas i förskott. Som exempel skall avgiften för juli betalas senast den sista juni. Det går utmärkt att betala för mer än en månad i taget.

Obs! Vid sen eller utebliven inbetalning så tillkommer en påminnelseavgift på 50:- /tillfälle samt efter påminnelse 2 utan erhållen betalning så går ärendet vidare till Kronofogden.

Avisering
För att minska på pappersförbrukningen samt underlätta kassörens arbete skickar vi inte längre ut inbetalningskort på papper avseende samfällighetsavgiften. Om du ändå önskar en pappersavi måste du ta kontakt med kassören.

Autogiro
Det är inte möjligt att betala via autogiro. Autogiro förutsätter att föreningen använder vissa programvaror som kommunicerar med banken. Denna lösning blir för krånglig och dyr med tanke på antalet medlemmar i föreningen. Vinsten med autogiro uppstår främst då det belopp som skall betalas in varje månad varierar. Eftersom samfällighetsavgiften sällan ändras är det en bättre lösning att till exempel lägga upp en stående månadsvis överföring till föreningens bankkonto. Kontakta din bank om du känner dig osäker på hur du gör detta så hjälper de dig. 
 
Betalningsproblem
Alla kan drabbas av tillfälliga betalningsproblem av en eller annan anledning. Om detta händer och du känner att du inte har möjlighet att betala samfällighetsavgiften en viss månad. Ta kontakt med kassören för att komma fram till en gemensam lösning. Att helt sonika låta bli att betala utan att först ha tagit denna kontakt är inte okej och kommer då leda till betalningsföreläggande.